Gródek, Podlaskie

Obiekt | 98 100 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że:

09 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30

w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Wołowie, Rynek 26

odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gródku, gmina Wołów, na działce gruntu nr 183/1,

o łącznej powierzchni 1.0065 ha, której właścicielem jest. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wołowie pod numerem WR1L/00034811/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 98.100,00 zł.

Zgodnie z ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1405; dalej: ustawa) nabywca nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy, które nie są wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300 ha - ustalona zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu: - oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; - oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiści gospodarstwa rolne; - oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkowaniem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; - dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustaw, o których mowa w §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzn. 13.080,00 złw gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 11 1910 1048 2407 9901 8599 0001 w Santander Bank Polska S.A. O/Wrocławalbo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Na dzień 25.03.2019 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 14:00 do godz. 14:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. (71) 389-42-25.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Białystok , Piaski

168 000 zł | Kawalerka | 28,50 m2 | 8 piętro

  • cena: 168 000 zł
  • 5 895 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

193 800 zł | 2 pokoje | 44,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 193 800 zł
  • 4 355 za m2
Image things

Sejny , Podlaskie

59 600 zł | 2 pokoje | 36,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 59 600 zł
  • 1 624 za m2