Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 109 466 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Demendecki Z-ca Komornik Damian Marczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4d w sali nr XXV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Kustronia 4/1 (zasoby RSM "MOTOR", Daszyńskiego 4, 20-250 Lublin) stanowiącego własność w/w dłużnika. Przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek Kustronia 4, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LU1I/00218635/9] należącego
Suma oszacowania wynosi 145 955,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 466,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 595,50zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

dr hab.
Tomasz Demendecki Z-ca Komornik Damian Marczewski

Image things

Lublin , Lubelskie

114 127 zł | 38,92 m2

  • cena: 114 127 zł
  • 2 932 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

17 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 250 zł
  • 17 250 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

795 000 zł | 374,00 m2

  • cena: 795 000 zł
  • 2 126 za m2