Przemyśl, Podkarpackie

Obiekt | 722 000 zł | 1 471,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xxx prowadzący działalność gospod.położonej przy , 37-710 Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00054298/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: działka nr 3/29 o pow. 1,13 ha, oraz działka nr 5003/4 o pow. 0,12 ha, Działki stanowią łącznie zagospodarowany kompleks zabudowany - wolnostojącym murowanym, w części parterowym, a w części dwukondygnacyjnym budynkiem przemysłowym z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 1471,51 m2, - wolnostojącą parterową wiatą konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy o pow. użytkowej 518,00 m2, - wolnostojącym murowanym parterowym budynkiem wagi samochodowej (portierni) o pow. użytkowej 38,67 m2 znajdującym się w stanie kwalifikującym do rozbiórki oraz - wolnostojącą półotwartą wiatą składową o pow. użytkowej 107,10 m2, wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do ich obsługi. Dojazd drogą oznaczoną jako ulica Wojska Polskiego. Działki są łącznie ogrodzone. Na działce nr 5003/4 znajduje się otwarta wiata magazynowa oraz transformator kontenerowy, na działce nr 3/29 znajdują się pozostałe budynki i budowle, tj. budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, budynek wagi samochodowej (portierni), wiata o konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy, wolnostojąca półotwarta wiata składowa (obok budynku produkcyjnego), utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu (siatka stalowa), waga samochodowa. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej, tj. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazu ziemnego, teletechniczne.

Suma oszacowania wynosi 1 083 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 722 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 108 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddz. Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 2 752 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

103 103 zł | 2 pokoje | 50,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 103 zł
  • 2 058 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

31 688 zł | 55,02 m2

  • cena: 31 688 zł
  • 576 za m2