Czarna Białostocka, Podlaskie

Obiekt | 735 044 zł | 1 007,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas -


w zastępstwie asesor Agnieszka Emilia Iwnaowicz


na podstawie art. 1013

(6 )kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości


podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 02-04-2019 r. o godz.10:00


w kancelarii mieszczącej się 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III


odbędzie się pierwsza licytacja


wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki o nr 1578/29,1578/30 - grunt oddany w wieczyste użytkowanie, zabudowany budynkiem handlowo - usługowym o funkcji szkoleniowo-bankietowej pow. zabudowy 525,48 m2, pow. całkowitej 1345,28 m2, pow. użytkowej 1007,49 m2 i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość
położonej: 16-020 Czarna Białostocka, Fabryczna 7,


dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych


prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00143500/7]
Suma oszacowania wynosi 980.058,00 zł + 23 % VAT, tj. 1.205.471,34 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 735.043,50 zł + 23% VAT, tj. 904.103,50 zł
 


W dzień przed licytacją od godz. 08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomośc można oglądać po uprzednim kontakcie z kuratorem dłużnika w godzinach 08:00 - 15:00 w dni powszednie.


Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyzpozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 120.547,13zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62 1020 1332 0000 1302 0816 3422 podając numer sprawy Km 1396/17. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysiecy złotych. Rekojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.


Stosownie do dyspozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egz. została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).


Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).


Prawa osób trzecich nie będa przeszkodą do przeoprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Czarna Białostocka , Podlaskie

99 000 zł | 60,55 m2 | Parter

  • cena: 99 000 zł
  • 1 635 za m2