Biała Woda, Podlaskie

Dom | 663 750 zł | 345,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Paweł Wasilewski


Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51/4, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53


Sygnatura: Km 1294/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Biała Woda , 16-402 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00048475/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową zabudowaną obręb 0001 Biała Woda, działka nr 240/8 o pow.1,0998 ha. Zabudowa na działce: a) budynek mieszkalny jednorodzinny , w zabudowie wolnostojącej, oddany do użytku w 2006r powierzchnia zabudowy 164,50m2, powierzchnia użytkowa (parter,poddasze,piwnica ) wynosi 345,70m2, kubatura 1301,1m2 b) budynek gospodarczo-garażowy w trakcie budowy, powierzchnia zabudowy 126m2,wykonane ławy fundamentowe, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą oraz wymurowane w większości ściany parteru z bloczka gazobetonowego.
Na nieruchomości wykonany jest również staw rekreacyjny, altana drewniana oraz kamienny grill .


Suma oszacowania wynosi 885 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 663 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
09.05.2019 09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł WasilewskiImage things

Biała Woda , Podlaskie

590 000 zł | 164,50 m2

  • cena: 590 000 zł
  • 3 587 za m2