Breń Osuchowski, Podkarpackie

Dom | 192 750 zł | 111,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mielcu


Mirosław Mroczka


Kancelaria Komornicza, Pisarka 8/7, Mielec, 39-300 Mielec


tel. 17 7731965 / fax. 17 7731965


Sygnatura: Km 587/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosław Mroczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej  ,Breń Osuchowski 109A, 39-304 Czermin, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00046006/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 896/2 o powierzchni 0,1898 ha, oznaczoną jako grunty rolne zabudowane oraz pastwiska trwałe - Ps IV. Działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 111,30 m2. Na układ funkcjonalny obiektu składają się cztery pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, klatka schodowa oraz kotłownia.


Suma oszacowania wynosi 257 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 31 16001462 1023 3363 6000 0009.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mirosław MroczkaImage things

Breń Osuchowski , Podkarpackie

171 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 171 333 zł
  • 171 333 za m2