Zubrzyce, Opolskie

Dom | 42 000 zł | 69,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach


Grzegorz Szymczyk


Kancelaria Komornicza, ul. Gdańska 5, Głubczyce, 48-100 Głubczyce


tel. 77 485 26 05 / fax. 77 485 26 05


Sygnatura: Km 730/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Pogodna 13a,13b,Zubrzyce, 48-100 Głubczyce, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00000827/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ewidencyjny 397 o powierzchni 0,2600ha stanowiąca nieruchomość gruntową w części zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 69,00 m2 (stan techniczny zły), budynkiem mieszkalnym z chlewikiem o powierzchni zabudowy 135,00m2 (stan techniczny zadowalający) oraz budynkiem stodoły


Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000 0008 7681 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
10.04.2019 10:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz SzymczykImage things

Grodków , Opolskie

54 000 zł | 40,70 m2

  • cena: 54 000 zł
  • 1 327 za m2
Image things

Praszka , Opolskie

178 667 zł | 128,90 m2

  • cena: 178 667 zł
  • 1 386 za m2
Image things

Rogów Opolski , Opolskie

242 400 zł | 16 030,00 m2

  • cena: 242 400 zł
  • 15 za m2