Gdańsk, Pomorskie

Mieszkanie | 188 513 zł | 2 pokoje | 52,66 m2 | 4 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Tomasz Perzanowski


Kancelaria Komornicza, Korzeniowskiego 22A, Gdańsk, 80-508 Gdańsk


tel. 585201628 / fax.


Sygnatura: Km 1603/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A88, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Partyzantów 101/13, 80-254 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00153603/7.


Suma oszacowania wynosi 251 351,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 513,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 135,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 56 1240 5442 1111 0010 5588 1383.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz PerzanowskiImage things

Gdańsk , Pomorskie

1 071 000 zł | 289,90 m2

  • cena: 1 071 000 zł
  • 3 694 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

247 500 zł | 3 pokoje | 62,20 m2 | 16 piętro

  • cena: 247 500 zł
  • 3 979 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

158 438 zł | 1,00 m2

  • cena: 158 438 zł
  • 158 438 za m2