Gronowice, Opolskie

Dom | 59 901 zł | 84,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy


Arkadiusz Nitschke


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 2/lok.3-5, Oleśnica , 56-400 Oleśnica


tel. 71 75 85 312 / fax. 71 75 85 312


Sygnatura: KM 459/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Gronowice 25a, 56-504 Dziadowa Kłoda, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00063504/6.
Opis nieruchomości:
Działka nr 184/1 o powierzchni 0,0718 ha posiada regularny kształt zbliżony do równoległoboku, ogrodzenie wykonane z siatki. Teren jest uzbrojony w następujące instalacje: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną do szamba. Na terenie działki usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej z sąsiednim wybudowany przed rokiem 1939. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek nie został udostępniony w czasie oględzin nieruchomości, dokonano jedynie oględzin zewnętrznych. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 84,00m2. Działka nr 184/1 położona jest na obszarze oznaczonym studium MN- tereny istniejące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka objęta jest strefą" B" ochrony konserwatorskiej.


Suma oszacowania wynosi 89 851,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 900,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 985,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Arkadiusz NitschkeImage things

Kluczbork , Opolskie

111 543 zł | 63,24 m2

  • cena: 111 543 zł
  • 1 764 za m2
Image things

Niemodlin , Opolskie

61 575 zł | 1,00 m2

  • cena: 61 575 zł
  • 61 575 za m2
Image things

Korfantów , Opolskie

141 675 zł | 179,30 m2

  • cena: 141 675 zł
  • 790 za m2