Skwierzyna, Lubuskie

Mieszkanie | 132 263 zł | 3 pokoje | 78,04 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu


Andrzej Woźniak


Kancelaria Komornicza, Konstytucji 3 Maja 16, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz


tel. ul. Konstytucji 3 Maja 16/2 / fax. 951741147


Sygnatura: Km 401/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 3pokoje -+2przedpokoje+ piwnica ,64,28m2, 66-440 Skwierzyna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00049861/8.


Suma oszacowania wynosi 176 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 262,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 635,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O/Międzyrzecz 49124035781111001017397673.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej WoźniakImage things

Skwierzyna , Pomorskie

138 000 zł | 171,56 m2

  • cena: 138 000 zł
  • 804 za m2
Image things

Skwierzyna , Lubuskie

19 480 zł | 304,90 m2

  • cena: 19 480 zł
  • 64 za m2