Gowarzów, Łódzkie

Dom | 53 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 53 500 zł
 • Miasto: Gowarzów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 53 500 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 5 350 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26404X61838171
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-27 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Gowarzów w gminie Gidle, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2 o łącznej powierzchni 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1R/00066266/9 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:
Cena wywoławcza 53 500,00 zł
Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 27 marca 2019 r. godz. 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości Gowarzów ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka Barbara Petryniak-Sidowska 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 82 1020 3408 0000 4302 0409 4389
Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności
Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 12.00
Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;
Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.
Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem kontakt nr tel. 602 717 066.

Image things

Łódź , Śródmieście

60 000 zł | Kawalerka | 15,97 m2 | 5 piętro

 • cena: 60 000 zł
 • 3 757 za m2
Image things

Łódź , Górna

102 300 zł | Kawalerka | 29,00 m2 | Parter

 • cena: 102 300 zł
 • 3 528 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

89 259 zł | 37,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 89 259 zł
 • 2 368 za m2