Białogard, Zachodniopomorskie

Obiekt | 173 107 zł | 277,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Księdza Czesława Berki 5, 78-200 Białogard, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00034244/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z zabudowanej działki gruntu nr 117/39 o powierzchni 1865m2 oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynków niemieszkalnych o powierzchni użytkowej 277,97m2 i 139,27m2.

Suma oszacowania wynosi 230 809,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 106,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 080,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48102028210000100200249326.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Waldemar Matuszak

Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

135 190 zł | 296,00 m2

  • cena: 135 190 zł
  • 457 za m2
Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

27 144 zł | 2 pokoje | 26,50 m2

  • cena: 27 144 zł
  • 1 024 za m2
Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

75 733 zł | 4 pokoje | 56,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 733 zł
  • 1 333 za m2