Lublin, Lubelskie

Garaż | 30 520 zł | 16,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 520 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 16,20 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 884 zł
 • Ulica: Koncertowa 81
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 052 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 26379X61779621
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-31 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 48/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 12518.

Syndyk masy upadłości konsumenckiej Tomasza Puły, zam.: ul. Sandomierska 193c, 37-400 Nisko, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w trybie art. 325 Prawa upadłościowego.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (boksu garażowego) nr 81 położonego na
poziomie piwnic w budynku wielomieszkaniowym nr 19 przy ul. Koncertowej w Lublinie o powierzchni 16,20 m2,
w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą cenę oszacowania w kwocie: 30.515,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset piętnaście złotych,00/100).
Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony będzie należny podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:
tj. 3.052,00 zł, na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 76 9430 0006 0050 6983
3000 0001, w terminie do 31 marca 2019 r.
2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - V GUp 241/18 - nie otwierać”,w siedzibie syndyka w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 25, pokój 217, w terminie do 31 marca 2019 r. (decyduje data wpływu).
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2019 r., o godz. 1000.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem,
zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli przy

Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 002 400 zł
 • 3 002 400 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

 • cena: 195 000 zł
 • 4 140 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

114 127 zł | 38,92 m2

 • cena: 114 127 zł
 • 2 932 za m2