Lewin Brzeski, Opolskie

Dom | 289 575 zł | 106,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników, położonej przy , 49-300 Brzeg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00024102/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Lewinie Brzeskim przy ul.Chróścina 15B dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00024102/1.Księga wieczysta obejmuje nieruchomość gruntową, stanowiącą użytki rolne zabudowane Br-RIVb obszaru 0,0700 ha, na którą składają się grunty jednej działkinr 276/10 z mapy 2 obrębu 0116 Skorogoszcz, w gminie Lewin Brzeski, powiecie brzeskim, województwie opolskim. Na działce, znajduje się budynek mieszkalny, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 46_BUD, o powierzchni zabudowy 106 m2, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony (2/0), murowany, którego budowę zakończono w 1908 r.Uwaga: w rzeczywistości budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym, w zakresie tych informacji zapisy zawarte w kartotece budynków są wadliwe.

Suma oszacowania wynosi 386 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

Image things

Głuchołazy , Opolskie

260 000 zł | 121,21 m2

  • cena: 260 000 zł
  • 2 145 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

300 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 300 000 zł
  • 300 000 za m2
Image things

Szymiszów , Opolskie

298 100 zł | 358,72 m2

  • cena: 298 100 zł
  • 831 za m2