Brzeg, Opolskie

Mieszkanie | 66 675 zł | Kawalerka | 35,32 m2

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy 3 20, 49-300 Brzeg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00036818/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Brzegu przy ul.Ziemii Tarnowskiej 3/20, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00036818/0 .Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 35,32 m2, oraz przynależnych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 10,11 m2, w tym: piwnicy nr 20 o powierzchni 6,38 m2i komórki położonej w oddzielnym budynku gospodarczym, poza budynkiem mieszkalnym, o powierzchni 3,73 m2. Spis praw związanych z własnością nieruchomości – z własnością lokalu związany jest udział w 296/10000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00023093/7, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 gruntu- działek nr 125/2, 125/3, 125/4 z arkusza mapy 6 obrębu 1103 Południe, łącznego obszaru 0,2239 ha – stanowiącego własność Skarbu Państwa, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 88 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

  • cena: 416 667 zł
  • 1 831 za m2