Lewin Brzeski, Opolskie

Obiekt | 189 067 zł | 82,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 51, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy , 49-340 Lewin Brzeski, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00000466/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KWOP1B/00000466/6 obejmuje nieruchomość gruntową, położoną w Łosiowie, w gminie Lewin Brzeski, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, o łącznej powierzchni gruntów 1,3100 ha, składającą się z dwóch następujących działek ewidencyjnych i użytków gruntowych z arkusza mapy 1 obrębu 0126 Łosiów: 412 – grunty orne RIIIa – 0,1500 ha i grunty rolne zabudowane Br-RIIIa – 0,2000 ha, łącznego obszaru 0,3500 ha; 490/2 – grunty orne RIIIa – 0,8100 ha i grunty orne RIIIb – 0,1500 ha, łącznego obszaru 0,9600 ha. Na działce nr 412, pod adresem: Łosiów ul. Główna 112, znajdują się budynki, nie ujęte w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco, pod numerami ewidencyjnymi: 374 – budynek transportu i łączności, o powierzchni zabudowy 86 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1926; 375 – budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 82 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1926; 376 – budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 217 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1912; 413 – budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 290 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1926; 464 – budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 304 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1926. Przeznaczenie gruntów, ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, przyjętym Uchwałą nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiówjest następujące: działka nr 412: RM - teren zabudowy zagrodowej; działka nr 490/2: R - teren rolniczy.

Suma oszacowania wynosi 283 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 189 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

Image things

Głuchołazy , Opolskie

17 800 zł | Kawalerka | 19,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 17 800 zł
  • 899 za m2
Image things

Paczków , Opolskie

761 266 zł | 1 158,80 m2

  • cena: 761 266 zł
  • 657 za m2
Image things

Praszka , Opolskie

178 667 zł | 128,90 m2

  • cena: 178 667 zł
  • 1 386 za m2