Ryki, Lubelskie

Obiekt | 1 558 667 zł | 1 206,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr II, odbędzie się

druga licytacja

prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4023 o powierzchni 0,2275 ha położonej w Rykach przy ulicy Warszawskiej 56 zabudowanej murowanym dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem w całości podpiwniczonym budynkiem o funkcji mieszkalno-handlowej o łącznej powierzchni użytkowej 1206,10 m2 z czego powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 255,98 m2 a powierzchnia użytkowa części handlowej wynosi 950,12 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1Y/00004325/3.

Suma oszacowania

wynosi 2.338.000,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.558.666,67 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 233.800,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 106c punkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Image things

Żółkiewka , Lubelskie

171 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 171 333 zł
  • 171 333 za m2
Image things

Hańsk I , Lubelskie

101 600 zł | 3 pokoje | 77,70 m2 | Parter

  • cena: 101 600 zł
  • 1 308 za m2
Image things

Hanna , Lubelskie

506 093 zł | 1,00 m2

  • cena: 506 093 zł
  • 506 093 za m2