Miejsce Piastowe, Podkarpackie

Obiekt | 406 050 zł | 1 821,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 308, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Targowiska, 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00091833/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona działki nr 138, 141/3, 142/3, 143/6 o łącznej pow. 0,5500 ha zabudowane obiektami produkcyjno-magazynowo-biurowymi nieczynnej huty szkła o łącznej pow. użytkowej = 1821,05 m2 oraz stalową dobudowaną wiatą o pow. użytkowej = 168,80 m2

Suma oszacowania wynosi 541 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 406 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 140,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Marcin Marczak

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

81 752 zł | 2 pokoje | 77,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 81 752 zł
  • 1 051 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

2 670 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 670 000 zł
  • 2 670 000 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

80 800 zł | 37,37 m2

  • cena: 80 800 zł
  • 2 162 za m2