Kłotno, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 113 355 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Kłotno, 87-821 gm. Baruchowo, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00038583/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na działkach nr 346, 372, 569 o łącznej powierzchni 1,66 ha. Na działce gruntu nr 346 posadowiony jest budynek mieszkalny, inwentarsko-składowy i szopogarażu. Działka nr 568 wpisana w dziale I-O KW nie wchodzi w skład nieruchomości, należy do Starostwa Powiatowego we Włocławku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29-06-2017 r.

Suma oszacowania wynosi 151 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 355,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 114,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Perczyński

Image things

Lipno , Kujawsko-Pomorskie

535 933 zł | 1,00 m2

  • cena: 535 933 zł
  • 535 933 za m2
Image things

Kozielec , Kujawsko-Pomorskie

20 000 zł | 173,00 m2

  • cena: 20 000 zł
  • 116 za m2
Image things

Wydrznie , Kujawsko-Pomorskie

44 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 44 000 zł
  • 44 000 za m2