Wierzchowo, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 118 425 zł | 4 pokoje | 82,33 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim


Marek Wójcik


Kancelaria Komornicza, ul. Złoceiniecka 22A, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie


tel. 94 36 360 43 / fax. 94 36 360 43


Sygnatura: Km 1293/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul.Długa 32/18, 78-530 Wierzchowo, dla którego Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00020237/3.


Suma oszacowania wynosi 157 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA Oddział w Łobzie 18 1240 3871 1111 0010 1182 2935.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek WójcikImage things

Wierzchowo , Zachodniopomorskie

105 267 zł | 4 pokoje | 82,33 m2 | 2 piętro

  • cena: 105 267 zł
  • 1 279 za m2
Image things

Wierzchowo , Zachodniopomorskie

35 000 zł | 137,90 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 254 za m2