Świdnik, Lubelskie

Mieszkanie | 115 672 zł | 3 pokoje | 49,73 m2 | 4 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Jacek Kania


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik, 21-040 Świdnik


tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61


Sygnatura: Km 608/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Niepodległości 27/39, 21-040 Świdnik, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00221778/7.


Suma oszacowania wynosi 173 508,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 672,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 350,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA z/s w Warszawie Oddział 1 w Lublinie 33-1020-3147-0000-8102-0096-1359.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek KaniaImage things

Hańsk , Lubelskie

178 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 178 500 zł
  • 178 500 za m2
Image things

Hanna , Lubelskie

506 093 zł | 1,00 m2

  • cena: 506 093 zł
  • 506 093 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

83 775 zł | 16,70 m2

  • cena: 83 775 zł
  • 5 016 za m2