Biała Podlaska, Lubelskie

Mieszkanie | 107 858 zł | 3 pokoje | 58,40 m2 | 4 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej


Mirosław Sacewicz


Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska


tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91


Sygnatura: KM 503/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja:- spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Piaskowa 2, 21-500 Biała Podlaska, dla którego SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00101280/5.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,4000 m.kw. (IV piętro)


Suma oszacowania wynosi 143 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 857,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 381,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław SacewiczImage things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

77 031 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 77 031 zł
  • 1 985 za m2