Krosno, Podkarpackie

Dom | 188 025 zł | 161,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Marcin Marczak


Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618


Sygnatura: Km 2368/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Sportowa 10a, 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00012522/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr 524 o pow. 0,2385 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. = 161,20 m2 oraz obiektem garażowo-gospodarczym o pow. użytkowej = 31,50 m2:


Suma oszacowania wynosi 250 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 025,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 070,00 zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Marcin MarczakImage things

Krosno , Podkarpackie

1 590 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 590 000 zł
  • 1 590 000 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

274 667 zł | 150,13 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 1 830 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

2 670 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 670 000 zł
  • 2 670 000 za m2