Pyrzyce, Zachodniopomorskie

Obiekt | 74 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala Nr 282, II piętro
Działka nr 311/9 o pow. 0,1472 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 Pyrzyce,

NUMER DZIAŁKI
KW nr Nr SZ2T/00000700/7 POŁOŻENIE
nieruchomość zabudowana posiada następujące oznaczenia użytków wg ewidencji gruntów:
Bi - inne tereny zabudowane, RII - grunty orne Nieruchomość położona jest w Pyrzycach przy ul. Juliusza Słowackiego, zabudowana
murowanym budynkiem gospodarczym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi, zabudowa
OPIS DZIAŁKI mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokątnego – dobry, teren płaski, dojazd do nieruchomości droga utwardzoną kostka betonową. Działka nr 311/9 położona w obrębie 7 miasta Pyrzyce, nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w strefie [centrum sportowo - rekreacyjne) oraz na obszarze wód geotermalnych.
PRZEZNACZENIEW PLANIEZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W kierunkach polityki przestrzennej w zakresie kształtowania zabudowy położona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania [tereny zabudowane z sadami i ogrodami]. Wobec powyższej nieruchomości nie toczy się procedura planistyczna zmierzająca do ustalenia innej funkcji, nie podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego, ani zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce. Na działkę nr 311/9 obręb 7 miasta Pyrzyce została wydana decyzja administracyjna Burmistrza Pyrzyc nr 86/2006 o warunkach zabudowy z dnia 21.11.2006 znak, zmieniona decyzją Nr 86/B/2007 z dnia 10.07.2008 znak: RG-73/116/06/07/08, Nr 86/C/2006 z dnia 11.01.2011 RG-7331/116/06/07/08/2011 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem oraz została wydana decyzja administracyjna Burmistrza Pyrzyc Nr 35/2009 z dnia 15.12.2009 r., znak PPIGMK/7331/125/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa słupowej stacji transformatorowej.

OBCiĄŻENIA
Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki, na podstawie Zaświadczenia Nr AB.6743.105.2.2018.MP z dnia 09.05.2018 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe.

CENA WYWOŁAWCZA
74 800,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych
00/100) plus podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

WADIUM
14 960,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

MINIMALNE POSTĄPIENIE
1% wartości
748,00 złotych (słownie: siedemset czterdzieści osiem złotych)

PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Pyrzyce 5 1110 0000 0112 5470 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Pyrzyce, do dnia 22 marca 2019 roku Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Pyrzyc może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

70 125 zł | 2 pokoje | 43,05 m2 | 1 piętro

  • cena: 70 125 zł
  • 1 629 za m2
Image things

Wisełka , Zachodniopomorskie

870 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 870 000 zł
  • 870 000 za m2
Image things

Kamień , Zachodniopomorskie

74 475 zł | 2 pokoje | 36,60 m2 | Parter

  • cena: 74 475 zł
  • 2 035 za m2