Nurzec-Stacja, Podlaskie

Mieszkanie | 9 010 zł | Kawalerka | 32,14 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 9 010 zł
 • Miasto: Nurzec-Stacja
 • Powierzchnia: 32,14 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 280 zł
 • Ulica: Sportowa 4
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26291X61573525
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-04 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości, zabudowanych lokalami mieszkalnymi

stanowiącymi własność Gminy Nurzec-Stacja

przedmiotem przetarg są następujące nieruchomości:

Nurzec-Stacja

Lokal mieszkalny Nr 3 położony przy ul. Sportowej 4 w Nurcu-Stacji, o pow. użytkowej 32,14 m2 wraz z prawem własności do gruntu działki nr 1270/27.

W skład lokalu wchodzi: pokój, kuchnia, wc, korytarz, wiatrołap

Lokal zajęty jest przez osobę fizyczną, nieposiadającą tytułu prawnego do lokalu.


Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich swobodnym rozporządzaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 04.04.2019r. /włącznie/ na konto: Bank Spółdzielczy w Hajnówce o/t w Nurcu-Stacji Nr 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040 /decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Nurzec-Stacja – lecz nie później niż do dnia 04.04.2019r./.
przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium,
przedłożą dokument tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia zgodności danych osobowych osoby przystępującej do przetargu,
stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg. Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty poniesione przez sprzedającego, przygotowujące nieruchomość do sprzedaży /koszty wypisu i wyrysu geodezyjnego, koszt okazania nieruchomości w terenie na żądanie nabywcy/.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm./ - organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2019r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, pok. nr 16.

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu. Termin ten może ulec zmianie za zgodą obu stron. Nabywca nieruchomości ma obowiązek wpłaty pełnej kwoty, wylicytowanej podczas przetargu przed dniem zawarcia umowy sprzedaży /aktu notarialnego/.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nurzec-Stacja oraz na stronie internetowej www.nurzec-stacja.eu.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr /85/ 657 50 78 w. 34 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pok. nr 9.

Image things

Białystok , Dziesięciny II

137 393 zł | 1,00 m2

 • cena: 137 393 zł
 • 137 393 za m2
Image things

Wierzchlesie , Podlaskie

215 580 zł | 1,00 m2

 • cena: 215 580 zł
 • 215 580 za m2
Image things

Białystok , Piaski

123 900 zł | Kawalerka | 26,30 m2 | 4 piętro

 • cena: 123 900 zł
 • 4 711 za m2