Nurzec-Stacja, Podlaskie

Mieszkanie | 8 500 zł | Kawalerka | 30,72 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 8 500 zł
 • Miasto: Nurzec-Stacja
 • Powierzchnia: 30,72 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 277 zł
 • Ulica: Sportowa 4
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26290X61571183
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-04 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości, zabudowanych lokalami mieszkalnymi

stanowiącymi własność Gminy Nurzec-Stacja

przedmiotem przetarg są następujące nieruchomości:

Nurzec-Stacja

Lokal mieszkalny Nr 6 położony przy ul. Sportowej 4 w Nurcu-Stacji, o pow. użytkowej 30,72m2 wraz z prawem własności do gruntu działki nr 1270/24.

W skład lokalu wchodzi: pokój, kuchnia, wc, przedpokój, ½ wiatrołapu


Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich swobodnym rozporządzaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 04.04.2019r. /włącznie/ na konto: Bank Spółdzielczy w Hajnówce o/t w Nurcu-Stacji Nr 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040 /decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Nurzec-Stacja – lecz nie później niż do dnia 04.04.2019r./.
przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium,
przedłożą dokument tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia zgodności danych osobowych osoby przystępującej do przetargu,
stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg. Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty poniesione przez sprzedającego, przygotowujące nieruchomość do sprzedaży /koszty wypisu i wyrysu geodezyjnego, koszt okazania nieruchomości w terenie na żądanie nabywcy/.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm./ - organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2019r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, pok. nr 16.

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu. Termin ten może ulec zmianie za zgodą obu stron. Nabywca nieruchomości ma obowiązek wpłaty pełnej kwoty, wylicytowanej podczas przetargu przed dniem zawarcia umowy sprzedaży /aktu notarialnego/.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nurzec-Stacja oraz na stronie internetowej www.nurzec-stacja.eu.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr /85/ 657 50 78 w. 34 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pok. nr 9.

Image things

Sejny , Podlaskie

56 700 zł | Kawalerka | 36,18 m2 | 1 piętro

 • cena: 56 700 zł
 • 1 567 za m2
Image things

Wąsosz , Podlaskie

23 334 zł | 1,00 m2

 • cena: 23 334 zł
 • 23 334 za m2
Image things

Brańsk , Podlaskie

74 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 74 300 zł
 • 74 300 za m2