Paczków, Opolskie

Mieszkanie | 49 100 zł | 2 pokoje | 43,29 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 49 100 zł
 • Miasto: Paczków
 • Powierzchnia: 43,29 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 134 zł
 • Ulica: Sienkiewicza 33
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 910 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26288X61566499
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Gminy Paczków działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 13
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, o g ł a s z a:
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na zbycie stanowiącego własność Gminy Paczków lokalu mieszkalnego nr 7(klatka nr 33) położonego na II
piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 33 i 35 w Paczkowie.
Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,29 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze: piwnica o pow. użytkowej 10,50 m2i piwnica o pow. użytkowej 8,63 m2 , obie zlokalizowane w budynku.
Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 7/100 we współwłasności części wspólnych
budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 1050/13 pow. 0,0305 ha /B-tereny
mieszkaniowe/, ark. mapy 1, dla którego w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga wieczysta Kw nr
OP1N/00057767/2.
W dziale III księgi wieczystej Kw nr OP1N/00058530/9 ujawniona jest służebność przechodu i przejazdu przez
działkę nr 1050/15 do działki nr 1050/13 zapisanej w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00057767/2 od strony dróg
publicznych na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1050/13.
Lokal wymaga remontu. Stan techniczny okien jest słaby: jedno okno w kuchni wymienione na PCV, w pokoju
okna drewniane – w jednym pokoju okno zespolone, a w drugim skrzynkowe, drewniane, oba wypaczone i
nieszczelne – nadają się do wymiany. Ściany w lokalu tynkowe i malowane, a na sufitach w pokojach panele
styropianowe. Ogrzewanie lokalu – dwa piece kaflowe w pokojach. Lokal nie jest objęty umową najmu i jest nie
zamieszkały.
Na podstawie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej właściciele lokali w powyższym budynku ustalili wysokość
zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wysokości 2,90 zł /m2
.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy
mieszkaniowej średniej intensywności obejmujący istniejącą adaptowaną i projektowaną zabudowę mieszkaniową
jednorodzinna i wielorodzinną – symbol C24MS.
Zgodnie z zapisem w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, przedmiotowy
budynek został wybudowany w 1975 r. Pierwszy lokal mieszkalny z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 33-35 został wyodrębniony w dniu 02.02.2000 r.
Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków /j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984/. Nabywca składa
pisemne oświadczenie, że nie żąda przekazania tego świadectwa oraz, że nie będzie wnosił z tego tytułu
żadnych roszczeń wobec gminy.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego przyjęty została Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Paczków do roku 2023 przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXVI/190/2016 z dnia
29 września 2016 r. z późn. zm.
Sposób zagospodarowania: B – tereny mieszkaniowe.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.11.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 01.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 49.100,00 zł, w tym:
Cena lokalu mieszkalnego 47.912,00 zł
Cena udziału w gruncie 1.188,00 zł
Wysokość wadium: 4.910,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15-04-2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie /sala konferencyjna/.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10
oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174
z późn. zm./.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej
określonej wysokości, stanowiące 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia
09.04.2019 r. do godz. 14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Strzelinie nr rachunku 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030, do dnia 09.04.2019 r. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
2
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie stosownego
pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej, z uwierzytelnionym notarialnie podpisem
mocodawcy.
W przypadku majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje
małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest do majątku osobistego jednego z małżonków. Ponadto
wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo, w formie aktu notarialnego lub w formie
pisemnej, z uwierzytelnionym notarialnie podpisem udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestniczenia w
przetargu w jego imieniu, składania oświadczeń związanych z przetargiem oraz wyrażające zgodę na nabycie
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do
przetargu, chyba że nieruchomość nabywana jest do majątku osobistego jednego z małżonków. Wówczas
konieczne jest złożenie przed przetargiem przez jednego z małżonków uczestniczących w przetargu
oświadczenia, że nieruchomość nabywana jest do majątku osobistego.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:
- osoby fizyczne: ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w
przypadku zwrotu wadium,
- osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: ważny
dokument potwierdzający tożsamość, aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
- osoby prawne: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, ważne dokumenty
potwierdzające tożsamość osób reprezentujących podmiot oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku
zwrotu wadium.
Osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców /j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278/.
Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem przetargu, jego warunkami,
regulaminem i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz, że znany jest im stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz, że
zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu na wskazany przez uczestnika przetargu nr rachunku bankowego.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy Paczków może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości pokrywa opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy
w formie aktu notarialnego.
Wejście do lokalu możliwe będzie w terminie ustalonym z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji, pok. Nr 1, tel. (077) 4316791, wew. 110
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Paczkowie – na tablicach ogłoszeń, publikuje na stronach internetowych: www.paczkow.bip.net.pl i
www.paczkow.pl oraz wywiesza się na słupach ogłoszeniowych ogólnodostępnych zlokalizowanych w centrum
miasta i drzwiach budynku, w którym znajduje się lokal - Sienkiewicza 33. Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w
prasie obejmującej, co najmniej powiat, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. Nr 1, tel. (077)4316791,
wew. 110; e-mail:[email protected]
Wywieszono na tablicach ogłoszeń UM: 07-03-2019
Zdjęto z tablic ogłoszeń UM: - -
Burmistrz Gminy Paczków
Artur Rolka
Wyk. M. Drobny

Image things

Paczków , Opolskie

761 266 zł | 1 158,80 m2

 • cena: 761 266 zł
 • 657 za m2
Image things

Paczków , Opolskie

100 800 zł | 1,00 m2

 • cena: 100 800 zł
 • 100 800 za m2