Opole, Opolskie

Mieszkanie | 141 150 zł | 2 pokoje | 49,25 m2 | 2 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2019 o godz.11:00 w Sądzie Rejonowym w Opolu, sala nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącej lokalu mieszkalnego należącej do dłużnika: położonej przy 11 Listopada 4/8, 45-093 Opole, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00091994/3.


Suma oszacowania wynosi 188 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 141 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 820,00 zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem "rękojmia na licytację Km 1049/16"


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział I Cywilny, ul. Ozimska 60a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.Komornik Sądowy

Image things

Opole , Opolskie

165 150 zł | 2 pokoje | 41,80 m2 | 2 piętro

  • cena: 165 150 zł
  • 3 951 za m2
Image things

Opole , Opolskie

143 573 zł | 59,60 m2

  • cena: 143 573 zł
  • 2 409 za m2