Wysokie, Lubelskie

Obiekt | 111 067 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,SŁUPECZNO, 23-145 WYSOKIE, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z/S W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00233230/1.
Opis nieruchomości:
DZIAŁKA NR 111/25 O POW. 3 000 M2 PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – DZIAŁKA NR EWID. 111/25 O POW. 3 000 M2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM SZKLARNI I BUDYNKIEM O FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ Z KOTŁOWNIĄ, KOMINEM W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM POŁOŻONA NA GRUNTACH WSI SŁUPECZNO, GMINA WYSOKIE. DZIAŁKA NR 111/25 JEST PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY NA OKRES 10 LAT OD DNIA 29.08.2016 R. DZIAŁKA GRUNTU NR 111/25 O POWIERZCHNI 3 000 M2 ZABUDOWANA JEST BUDYNKIEM SZKLARNI, BUDYNKIEM O FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ Z KOTŁOWNIĄ I KOMINEM. NIERUCHOMOŚĆ KSZTAŁTEM PRZYPOMINA WYDŁUŻONY PROSTOKĄT. TEREN DZIAŁKI NIE JEST OGRODZONY, PLAC WOKÓŁ SZKLARNI JAK I SAME SZKLARNIE WRAZ Z ZABUDOWĄ – ZANIEDBANY, ZDEWASTOWANY, ZAROŚNIĘTY TRAWĄ, CHWASTAMI, DRZEWAMI WYROSŁYCH Z SAMOSIEWU. NIERUCHOMOŚĆ NIE JEST UŻYTKOWANA I WYMAGA PRZEPROWADZENIa PRAC PORZĄDKOWYCH. OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIE I ESTETYKA DZIAŁKI NIEKORZYSTNA. PRZEZ WYCENIANĄ NIERUCHOMOŚĆ PRZEBIEGAJĄ SIECI UZBROJENIA TERENU: ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZEBIEGA WZDŁUŻ DROGI ASFALTOWEJ PO PRZECIWNEJ STRONIE DZIAŁKI. ZESPÓŁ SZKLARNI – SZKLARNIA JEST BUDYNKIEM PARTEROWYM, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH SEGMENTÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO SIEBIE DŁUŻSZYMI BOCZNYMI ŚCIANAMI I JEDNEGO SEGMENTU TZW. SZKLARNI MNOŻARKI. WSZYSTKIE SEGMENTY SZKLARNI POŁĄCZONE SĄ Z BUDYNKIEM O FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ Z KOTŁOWNIĄ, Z CZEGO CZTERY SĄSIADUJĄCE ZE SOBĄ SEGMENTY PRZYLEGAJĄ DO DŁUŻSZEJ ŚCIANY KOTŁOWNI, NATOMIAST SZKLARNIA MNOŻARKA PRZYLEGA SWOIM KRÓTSZYM BOKIEM DO KRÓTSZEJ ŚCIANY KOTŁOWNI. BUDYNEK SZKLARNI JEST BUDYNKIEM O KONSTRUKCJI STALOWEJ, ŚCIANY I POŁACIE DACHU WYKONANE SĄ ZE SZKŁA ZWYKŁEGO OSADZONEGO W SZCZEBLINACH STALOWYCH OPARTYCH NA RYGLACH I PŁATWIACH. BUDYNEK WYPOSAŻONY BYŁ W INSTALACJĘ WODNĄ – PODLEWANIE KROPELKOWE, C.O. - Z KOTŁOWNI, ELEKTRYCZNĄ OŚWIETLENIOWĄ. OBECNIE BRAK INSTALACJI W BUDYNKU, WIDOCZNE PĘKNIĘCIA SZKŁA, BRAK ELEMENTÓW SZKŁA NA DACHU I ŚCIANACH BOCZNYCH. SZKLARNIA ZOSTAŁA ODDANA DO UŻYTKU W 1990 R., POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 400 M2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 500 M2. BUDYNEK O FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ Z KOTŁOWNIĄ – BUDYNEK MUROWANY, PODPIWNICZONY, PARTEROWY. DACH KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOPERTOWEJ, POKRYTY ETERNITEM FALISTYM. W CZĘŚCI PARTEROWEJ ZNAJDUJE SIĘ 8 POMIESZCZEŃ, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ZEWNĘTRZNE SCHODY BETONOWE. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 3,00 M. W CZĘŚCI WYSOKIEGO PODPIWNICZENIA BYŁO POMIESZCZENIE KOTŁOWNI. BUDYNEK WYKONANY W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ. POWIERZCHNIA OGÓLNA 220,80 M2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 9,0 X 14,00 = 126 M2. KOMIN – KOMIN PRZY KOTŁOWNI O KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGŁY, POPĘKANY. NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN STWIERDZONO, IŻ WSZYSTKIE BUDYNKI ZARÓWNO SZKLARNI, JAK I KOTŁOWNI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DWÓCH NIERUCHOMOŚCIACH (DZIAŁCE NR 111/23, 111/25) OD WIELU LAT SĄ NIEUŻYTKOWANE, BEZ OGRZEWANIA, ZNISZCZONYMI CZĘŚCIOWO POKRYCIAMI DACHOWYMI I OBUDOWĄ ŚCIAN BOCZNYCH, ZDEWASTOWANYMI I ODCIĘTYMI INSTALACJAMI, STOLARKĄ OKIENNA I DRZWIOWĄ. WIDOCZNA POSTĘPUJĄCA DEWASTACJA STANU WEWNĘTRZNEGO I USZKODZENIA STRUKTURALNE BUDYNKÓW. Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy. Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.: - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1), - złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4), - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2), - złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2). - złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4).

Suma oszacowania wynosi 166 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 660,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 4 140 za m2
Image things

Dęblin , Lubelskie

61 500 zł | 2 pokoje | 88,63 m2 | 1 piętro

  • cena: 61 500 zł
  • 694 za m2
Image things

Żółkiewka , Lubelskie

171 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 171 333 zł
  • 171 333 za m2