Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 258 000 zł | 3 pokoje | 60,54 m2 | Parter

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Demendecki Z-ca Komornik Damian Marczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-03-2019r. o godz.13:00 ala XXI w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie 20-607 Lublin, Wallenroda 4d, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość i będącego własnością dłużnika , a położonego: 20-492 Lublin, ul. Woronieckiego 5/21, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW:LU1I/00293271/8] wraz z udziałem 6490/450426 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze [NKW:LU1I/00290231/5] prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal o powierzchni użytkowej 60,54 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 4,36 m2 oraz udziałem wynoszącym 6490/450426 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 4-kondygnacyjnym, wybudowanym w 2010 r. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc, wyposażony w pełne instalacje, posiada ogródek do wyłącznego korzystania. Stan techniczny lokalu dobry, standard wykończenia współczesny wysoki.


Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
34 400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 20-03-2019 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

dr hab. Tomasz Demendecki

Z-ca Komornik Damian Marczewski

Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

17 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 250 zł
  • 17 250 za m2
Image things

Lublin , Sławin

548 221 zł | 1,00 m2

  • cena: 548 221 zł
  • 548 221 za m2