Wąbrzeźno, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 199 500 zł | 137,27 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mieszczącego się przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno, w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości [=nieruchomość]będącej własnością dłużnika:, położonej przy 1-go Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00036175/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowaną, położoną w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 63 na działce geodezyjnej nr 142/33 objętej księgą wieczystą nr TO1W/00036175/0 oraz na działce geodezyjnej nr 142/29 objętej księgą wieczystą nr TO1W/00036094/8 tworzących jeden kompleks użytkowy zabudowany jednym budynkiem w zabudowie szeregowej, z dojazdem służebną drogą wewnętrzną utwardzoną asfaltem w kompleksie podobnej zabudowy usługowo - handlowo - magazynowej. Pow. zabudowy : 165 m2, Pow. użytkowa 137,27 m2. Instalacja grzewcza: piec gazowy dwufunkcyjny. W biurze klimatyzacja. należącej do dłużnika:położonej: 87-200 Wąbrzeźno, 1-go Maja 63, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00036175/0 oraz KW TO1W/00036094/8

Suma oszacowania wynosi 266 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 600,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe:
Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń) (wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy,od dnia 01-01-2015r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Image things

Wąbrzeźno , Kujawsko-Pomorskie

77 250 zł | Kawalerka | 33,76 m2 | Parter

  • cena: 77 250 zł
  • 2 288 za m2