Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 198 300 zł | 60,41 m2 | 2 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


17 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:30


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 60,41 m2 /metra kwadratowego/ położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Bartniczej 30, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom w Szczecinie prowadzi zbiór dokumentów nr 320005.


Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku 3 piętrowym. Łazienka z wc osobno, kuchnia widna. Okna w przedmiotowym lokalu wychodzą na dwie strony świata. Z jednego pomieszczenia mieszkalnego można dostać się na balkon.Suma oszacowania spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego wynosi: 264.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100)


Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198.300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 26.440,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 10 kwietnia 2019 roku od godziny 12:00 do godziny 12:20. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 91 433 07 48.


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

64 500 zł | Kawalerka | 22,37 m2

  • cena: 64 500 zł
  • 2 883 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

258 900 zł | 3 pokoje | 112,06 m2

  • cena: 258 900 zł
  • 2 310 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

15 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2