Dąbrowa, Podkarpackie

Dom | 101 250 zł | 125,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim


Mirosław Dziedzic


Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 9F, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki


tel. 257592854 / fax. 257592854


Sygnatura: KM 477/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój sala nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy /166,Dąbrowa gm.Mrozy, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00092075/2.
O
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 125, obręb 3 Dąbrowa. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkalno - zagrodowej o powierzchni 0,5064 ha. Dojazd do nieruchomości od drogi wiejskiej, która jest o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego z poddaszem nieużytkowym o pow. zabudowy 125,00 m2, budynku gospodarczego drewnianego
o powierzchni 18,00 m2 oraz garażu blaszanego. Działka posiada przyłącza: elektryczne, wodociągowe oraz lokalną kanalizację i kotłownie. Suma oszacowania dotyczy całości nieruchomości. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. z 2016 poz. 585.


Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław DziedzicImage things

Dąbrowa , Wielkopolskie

466 600 zł | 177,00 m2

  • cena: 466 600 zł
  • 2 636 za m2