Biała Podlaska, Lubelskie

Mieszkanie | 86 660 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej


Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek


Kancelaria Komornicza, Sadowa 11 21, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska


tel. (83) 3438448 / fax.


Sygnatura: KM 257/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20 22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja:- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: /strong>, położonego przy Al. Tysiąclecia 25/39, 21-500 Biała Podlaska, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00112834/4.


Suma oszacowania wynosi 115 546,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 659,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 554,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastępca       


Asesor Komorniczy


Przemysław Siwek
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

77 031 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 77 031 zł
  • 1 985 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2