Masłów Pierwszy, Świętokrzyskie

Obiekt | 793 011 zł | 957,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 869/8, 869/9, 869/10, obręb 0007 o łącznej powierzchni 0,3866 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, w Gminie Masłów, w powiecie kieleckim zabudowanej budynkiem hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 957 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00034040/6 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 869/11, obręb 0007, o powierzchni 0,1465 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, w Gminie Masłów, w powiecie kieleckim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00054329/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 793.011,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych 00/100) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Oferty należy składać do dnia 05 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) o numerze: 49 1750 0009 0000 0000 3979 4918 z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt. V GUp 92/18" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w sali nr XXV.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka dnia 17 lipca 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego - Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 92/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Operat szacunkowy (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
Zapraszam do udziału w przetargu

  • cena: 306 000 zł
  • 283 za m2
Image things

Sobków , Świętokrzyskie

93 437 zł | 72,87 m2

  • cena: 93 437 zł
  • 1 282 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

250 000 zł | 3 pokoje | 65,18 m2 | Parter

  • cena: 250 000 zł
  • 3 836 za m2