Starachowice, Świętokrzyskie

Dom | 472 500 zł | 182,25 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy 6- go Września 67, 27-200 Starachowice, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00022069/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako nieruchomość gruntowa położona w Starachowicach, przy ul. 6-go Września 67 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowice nr KI1H/00022069/4. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 1177 mkw i pozostaje zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 182,25 mkw. Jest to budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym- mieszkalnym i garażem. Posiada wewnętrzne instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazową.

Suma oszacowania wynosi 630 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 472 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Gocał-Kłapcia

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

680 000 zł | 344,00 m2

  • cena: 680 000 zł
  • 1 977 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

212 025 zł | 118,33 m2

  • cena: 212 025 zł
  • 1 792 za m2