Zamość, Lubelskie

Obiekt | 783 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 09:25 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Sikorskiego 7, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00051398/4.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 695 o pow.1292m2 zabudowana budynkiem motelu.Nieruchomość obciążona prawem przechodu,przejazdu i dojazdu przez działkę nr 695 na rzecz każdoczesnych właścicieli garaży od nr 27 do nr 78 oraz prawem dzierżawy zawartej w dniu 29.04.2016r. na czas nieokreślony

Suma oszacowania wynosi 1 045 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 783 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Zamość 90102053560000130200076703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Kułaj

Image things

Zamość , Lubelskie

178 800 zł | 2 pokoje | 50,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 178 800 zł
  • 3 521 za m2