Lubsza, Opolskie

Obiekt | 952 000 zł | 1 324,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2019r.
o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działek położonych w obrębie Śmiechowice, w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim, w województwie opolskim. Śmiechowice to niewielka wieś, oddalona ok. 12 km od Brzegu. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej opinii jest usytuowana w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, na peryferiach wsi. W jej najbliższym otoczeniu dominują wody stojące, lasy, grunty orne. Opisywany obiekt znajduje się na granicy Stobrawskiego Parku Narodowego. Dojazd do szacowanej działki odbywa się po drodze gruntowej, bez ograniczeń w ruchu. Teren jest uzbrojony w sieci elektryczne, wodne i telefoniczne.
Opis działki nr 159/1
Jest to działka z karty mapy 1, obręb Śmiechowice. W skład użytków rolnych wchodzą :
- tereny rolne zabudowane B-RV-0.5100 ha, - wody stojące Ws-11,1000 ha.
Całkowita powierzchnia działki 11,6100 ha. Od północy działka graniczy z drogą dojazdową, od wschodu – ze Stobrawskim Parkiem Narodowym.
Działka jest w części zabudowana następującymi budynkami :
- budynkiem mieszkalno-magazynowym,- dwoma budynkami chlewni,- bud.mieszalni pasz i magazynów Powierzchnia budynku mieszkalnego = 110,0m2, pow .uż. mieszalni pasz i magazynów = 567,69m2
Budynki chlewni – 396,0m2.
Uzbrojenie techniczne stanowią sieci elektryczne, wodne i teletechniczne. Działka jest ogrodzona.
Na działce zlokalizowano również drogi dojazdowe oraz prace manewrowe i składowe.
Opis działki nr 160/3.
Jest to działka z karty mapy 1, obręb Śmiechowice. W skład gruntu wchodzą :
- grunty orne klasy RIVb-1,0670 ha i RV-7,0655 ha, - wody stojące Ws-7,8700 ha.
Grunty te od południa i północy graniczą z drogami dojazdowymi a od zachodu gruntami rolnymi.
W skład nieruchomości wchodzą budynki o charakterze mieszkalno – magazynowo -hodowlanym. Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1324 m2.
Opis byłych stawów wchodzących w skład nieruchomości.
Są to dwa stawy rybne z zastawką na rzece Śmieszce. Na terenie przyległym znajduje się również towarzysząca infrastruktura.
Hodowla karpia odbywała się niegdyś w czterech stawach :
- dwa stawy o łącznej powierzchni 11,1000 ha – na działce nr 159/1,
- dwa stawy o powierzchni 7,8700 ha- na działce nr 160/3.
Obecnie gospodarka rybna nie jest prowadzona.W Wypisie z rejestru gruntów wpisano dzierżawę związaną z jednostką rejestrową na rzecz innej osoby.

położonej: 49-313 Lubsza, Śmiechowice,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00015317/5.

Suma oszacowania wynosi 1 428 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 952 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 142 800,00zł.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016r znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o ukształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016r poz.2052 ze zm) informuję, iż zgodnie z art. 2a ust.1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niz wymienione w ust.1 i ust 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4 , może nastąpić za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku z powyższym przystępujący do przetargu winni posiadać w dniu licytacji aktualne zaświadczenie potwierdzające status rolnika indywidualnego.

Image things

Opole , Opolskie

143 573 zł | 59,60 m2

  • cena: 143 573 zł
  • 2 409 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

  • cena: 416 667 zł
  • 1 831 za m2
Image things

Prudnik , Opolskie

19 333 zł | 29,40 m2

  • cena: 19 333 zł
  • 658 za m2