Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 142 242 zł | 3 pokoje | 47,83 m2 | 4 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D , 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Młodzieżowa 6/60, 20-468 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00241182/8.
Opis nieruchomości:
Mieszkanie usytuowane jest na piętrze IV, składa się z trzech pokoi (w tym jeden w amfiladzie), kuchni, przedpokoju, łazienki i wc; łączna powierzchnia użytkowa 47,83m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,05m2.

Suma oszacowania wynosi 189 656,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 242,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 965,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP II Oddział w Lublinie 29 1020 3150 0000 3202 0005 0294.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Katarzyna Ryń-Kowalska

Image things

Lublin , Lubelskie

83 775 zł | 16,70 m2

  • cena: 83 775 zł
  • 5 016 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

119 250 zł | Kawalerka | 28,10 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 250 zł
  • 4 244 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 4 140 za m2