Polanowice, małopolskie

582 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Barbara Skóra Kancelaria Komornicza nr II w Miechowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz 12:30 w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Miechowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonych w miejscowości Polanowice, gm. Słomniki, stanowiących własność dłużnika


na które składają się:
- działka nr 320/1 o pow. 12 a 15 m2
- działka nr 320/2 o pow. 10 a 00 m2
- działka nr 320/3 o pow. 10 a 80 m2
- działka nr 320/4 o pow. 12 a 00 m2
w/w cztery działki oszacowane są na kwotę łączną 776.000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 582.000,00 zł + 23 % podatku VAT tj. 133.860,00 zł.
Rękojmia wynosi: 95.448,00 zł.wszystkie powyższe działki objęte są księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach
Na terenie w/w działek rozpoczęta jest budowa bliźniaczych budynków mieszkalnych.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości plus 23 % podatku VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP O/MIECHÓW 21 1020 2892 0000 5102 0117 9548
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kraków, Stare Miasto

176 400 zł | Lokal Użytkowy | 41,00 m2

  • cena: 176 400 zł
  • 4 302 za m2
Image things

Czarna Góra, małopolskie

62 191 zł | Działka | 0.0487 ha.

  • cena: 62 191 zł
Image things

Tylicz, małopolskie

140 000 zł | Działka | 0.3156 ha.

  • cena: 140 000 zł