Suwałki, Podlaskie

Obiekt | 51 937 zł | 36,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Sejneńska , 16-400 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00033488/7.
Opis nieruchomości:
stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą: SU1S/00033488/7 - nieruchomość gruntowa zabudowana, obręb ewid. 2, Nowe Miasto, Suwałki, nr działek: 24442/1 oraz 24442/15 o łącznej pow. 0,0638ha.Zabudowa: budynek portierni - murowany, parterowy o pow.16m2, budynek - kotłowni o pow.36m2 (na przedmiotowej nieruchomości znajduje się ok 42% przedmiotowego budynku). Działki nie graniczą ze sobą, dostęp do drogi publicznej posiada działka nr 24442/15.Prawo związane z nieruchomością- służebność drogi koniecznej obciążającej działkę nr 2442/1 na rzecz każdoczesnego wlaściciela działki nr 24442/8 SU1S/00033487/0 - nieruchomość gruntowa zabudowana, obręb 2, Nowe Miasto, Suwałki, nr działek: 24442/4 oraz 24442/13 o łącznej pow. 0,0591ha. Zabudowa na działce 24442/13 - część parterowego, murowanego budynku kotłowni o pow.36m2 (na nieruchomości znajduje się ok.58% budynku).Działki graniczą ze soba, wjazd na nieruchomość bezpośrednio z ulicy Sejneńskiej. SU1S/00025674/9 - nieruchomość gruntowa, obręb 2, Nowe Miasto, Suwałki, nr działki nr 24442/10, o pow. 0,0188ha.Prawo związane z nieruchomością -służebność drogi koniecznej przez działkę nr 24442/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 24442/8 Suma oszacowania SU1S/00033488/7 - 37 342,80 zł (zawiera podatek VAT ) Suma oszacowania SU1S/00033487/0 - 24 895,20 zł (zawiera podatek VAT ) Suma oszacowania SU1S/00025674/9 - 7 011,00zł (zawiera podatek VAT )

Suma oszacowania wynosi 69 249,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 936,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 924,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
09.05.2019 08:30 - 08:45
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Wasilewski

Image things

Suwałki , Podlaskie

147 450 zł | 3 pokoje | 63,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 147 450 zł
  • 2 329 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

111 150 zł | 2 pokoje | 49,25 m2 | 3 piętro

  • cena: 111 150 zł
  • 2 257 za m2