Otmuchów, Opolskie

Mieszkanie | 34 000 zł | 2 pokoje | 51,34 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Andrzej Uryasz


Kancelaria Komornicza, Piastowska 21/1U, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774334277 / fax. 774334277


Sygnatura: KM 570/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Andrzej Uryasz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 207, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Jagiełły 30-32/9 ( kl.30), 48-385 Otmuchów, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00078187/5.


Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 81102037140000440200739847.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej UryaszImage things

Otmuchów , Opolskie

98 000 zł | 2 pokoje | 59,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 98 000 zł
  • 1 650 za m2