Sułkowice, małopolskie

34 594 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza, Batorego 2A,  Wadowice,   34-100 Wadowice

tel. 338233341 / fax. 338735125

Sygnatura: KMP 24/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-04-2023 o godz. 09:30  pod adresem: Sąd Rejonowy w Wadowice, Żwirki i Wigury , 34-100 Wadowice, pokój 211,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  Grzybowice ,Sułkowice,  34-120 ANdrychów , dla którego  Sąd Rejonowy w Wadowice  (adres: ul. Żwirki i Wigury /34-100, Wadowice,  34-120 Wadowice prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1W00053843/7.

Suma oszacowania wynosi 46 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 593,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 612,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI O/WADOWICE 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 9, Wadowice, 34-100  Wadowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz KołodziejczykImage things

Ostrów Królewski, małopolskie

1 875 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 1 875 zł
Image things

Kraków, małopolskie

89 222 zł | Działka | 0.0997 ha.

  • cena: 89 222 zł
Image things

Ostrów Królewski, małopolskie

192 750 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 192 750 zł