Piątnica, Podlaskie

Obiekt | 183 054 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22 marca 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości w przedmiocie: nieruchomość rolna zabudowana składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/32 o powierzchni 1 076 m2 położona: Murawy 2B, gm. Piątnica zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem ewidencyjnym 44 o powierzchni 125 m2 oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około 30 m2,
położonej: 18-421 Piątnica, Murawy 2B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00074064/5].
Suma oszacowania wynosi 274 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 183 054,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 458,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Czarna Białostocka , Podlaskie

60 750 zł | 32,30 m2

  • cena: 60 750 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Białystok , Piaski

172 262 zł | 3 pokoje | 50,05 m2 | Parter

  • cena: 172 262 zł
  • 3 442 za m2
Image things

Nowy Dwór , Podlaskie

29 000 zł | 113,92 m2

  • cena: 29 000 zł
  • 255 za m2