Raków, Świętokrzyskie

Dom | 223 431 zł | 221,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Chańcza gmina Raków, 26-035 Raków, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00030718/2.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/2 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2100 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażami o łącznej powierzchni użytkowej 221,00 mkw, w tym powierzchnia części mieszkalnej 131,00 mkw, powierzchnia części garażowej 90,00 mkw, położóna w miejscowości Chańcza gmina Raków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 297 908,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 223 431,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 790,80 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać w dniu 18.03.2019 roku w godz. 09.30-10.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach I Co 175/19.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Banatkiewicz

  • cena: 80 000 zł
  • 80 000 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

157 215 zł | 77,62 m2

  • cena: 157 215 zł
  • 2 025 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

348 867 zł | 188,70 m2

  • cena: 348 867 zł
  • 1 849 za m2