Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Katowice, śląskie

232 559 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 232 559 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 232 559 zł
 • Ulica: Wincentego Pola 11
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 008 zł
 • Numer oferty: 260576X610268995
 • Termin wpłaty wadium: 10-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Kamil Makowski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 12 maja 2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w województwie śląskim, powiecie m. Katowice, gminie m. Katowice, miejscowości Katowice, obrębie 0003, Dz. Ligota, przy ul. Wincentego Pola 11. Przedmiotowy lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach z siedzibą w Katowicach. Ze spółdzielczym własnościowym prawem do przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie jest związane żadne prawo do gruntu.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 12:00

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 310 078,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 232 558,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 007,80 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: ALIOR BANK S.A. 56 2490 0005 0000 4600 8324 6079
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na podstawie art 954 k.p.c. wzywam organ gminy, urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz organ ubezpieczeń społecznych , aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Historyczne ceny

Image things

Katowice, śląskie

7 300 000 zł | Działka | 0.9293 ha.

 • cena: 7 300 000 zł
Image things

Katowice, śląskie

565 000 zł | Mieszkanie | 100,08 m2

 • cena: 565 000 zł
 • 5 645 za m2
Image things

Katowice, śląskie

248 771 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,96 m2 | 4 piętro

 • cena: 248 771 zł
 • 5 081 za m2