Bobrowa, Podlaskie

Obiekt | 5 966 490 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z:


- działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2 położonych w obrębie wsi Bobrowa i nr geod.4/6 położonej we wsi Zajezierce o łącznej pow. 7,1512 ha, stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, w tym: budynek hotelu wraz z budynkiem restauracji, budynek gospodarczy, budynek portierni, wiata i obiekty małej architektury (altanki, mostki, stanowsika do grilla), boiska do siatkówki oraz stawy;

Suma oszacowania działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2,4/6 stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, wynosi 7 955 319,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 966 490,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 795 532,00zł.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 12-04-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-04-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 12.04.2019 nie będą uwzględniane.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2087/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Image things

Osówiec , Podlaskie

30 900 zł | Kawalerka | 37,22 m2

  • cena: 30 900 zł
  • 830 za m2
  • cena: 1 zł
  • 1 za m2
Image things

Mały Płock , Podlaskie

26 727 zł | 1,00 m2

  • cena: 26 727 zł
  • 26 727 za m2