Białystok, Skorupy

Dom | 26 550 zł | 45,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok w sali nr XV, odbędzie się w celu zniesienia współwłasności pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 671/2 o pow.0,0221ha; położonej pod adresem: 15-001 Białystok, ul.Plażowa 89A, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow,użytk.45,75m2 i budynkiem gospodarczym o pow.użytk.23,20m2 ( (stan techniczny i funkcjonalny budynków -zły) -księgi wieczystej brak .
Suma oszacowania wynosi 35 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
26 550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.5.04.2019r.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IICo 149/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Białystok , Podlaskie

15 660 zł | 18,78 m2

  • cena: 15 660 zł
  • 834 za m2
Image things

Białystok , Piaski

168 000 zł | Kawalerka | 28,50 m2 | 8 piętro

  • cena: 168 000 zł
  • 5 895 za m2
Image things

Białystok , Centrum

800 000 zł | 105,00 m2

  • cena: 800 000 zł
  • 7 619 za m2