Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 117 000 zł | 2 pokoje | 37,50 m2

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KI1L/00052267/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Bukowej 14/35, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00052267/5.

Suma oszacowania wynosi 156.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika).

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16 do godz. 18 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

92 380 zł | Kawalerka | 35,26 m2 | 7 piętro

  • cena: 92 380 zł
  • 2 620 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

96 000 zł | 29,20 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 3 288 za m2