Działdowo, warmińsko-mazurskie

203 000 zł | Mieszkanie | 47,70 m2

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 203 000 zł
 • Miasto: Działdowo
 • Powierzchnia: 47,70 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 4 256 zł
 • Ulica: Wyszyńskiego 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 23 000 zł
 • Numer oferty: 260108X609172939
 • Termin wpłaty wadium: 28-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 15, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7, przy ul. Wyszyńskiego w mieście Działdowo, powiecie działdowskim, woj. warmińsko – mazurskie, o powierzchni użytkowej 47,70 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 203 000,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 07 1140 1153 0000 4640 5200 1011 w terminie do dnia 28.03.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 29.03.2023 roku o godzinie 10:00.

9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe, równorzędne ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 29.03.2023 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Historyczne ceny

Image things

Zalesie, warmińsko-mazurskie

17 180 zł | Działka | 0.1832 ha.

 • cena: 17 180 zł
Image things

Dziadyki, warmińsko-mazurskie

340 313 zł | Działka | 13.5 ha.

 • cena: 340 313 zł
Image things

Mikołajki, warmińsko-mazurskie

398 000 zł | Działka | 0.086 ha.

 • cena: 398 000 zł